aboutme articles articles_arrow breadcrumbs-arrow burger contact cross down-arrow footer-arrow footer-tribound footer_ftfigure footer_wd header-logo-small home left-arrow location news offer order pageup-arrow right-arrow

Dysfunkce pánevního dna

Svaly pánevního dna jsou svaly kosterní, které ovládáme vlastní vůli. Mnozí si svaly pánevního dna neuvědomujeme, bereme jejich práci jako samozřejmost. Upozorní nás na sebe až začínají selhávat.

To se může projevovat samovolným únikem moči, únikem stolice, bolestmi pánevního dna , bolestivým pohlavním stykem, poklesem orgánů malé pánve, obtížemi s početím.

Pánevní dno = diafragma pelvis je tvořena párovými svaly musculus levator ani a musculus coccygeus. Tyto svaly vedou od kosti stydké ke kosti křížové a kostrči. Jejich uspořádaní je horizontální. V přední části svalu m. levator ani je otvor hiatus urogenitális, tudy prochází orgány močopohlavního ústrojí a trávicího traktu. Podpůrná vrstva vazivově svalová, lichoběžníkového vzhledu se nazývá diafragma urogenitale.

Ve své praxi jsem narazila na limity a nedostatečnost vyšetření a ošetření svalů pánevního dna pouze metodou Ludmily Mojžíšové. Proto jsem rozhodla absolvovat kurz Rehaspring koncept pánevního dna – ppa ( palaščák pelvic approach). Svaly pánevního dna jsou vyšetřeny per vaginam (přes pochvu). Na základě vyšetření se volí strategie cvičení.

Vyšetření

začíná odebráním anamnézi, vyplněním dotazníku ICIQ-SF.

Pokračuje vyšetřením per vaginam, vyhodnocením svalů pánevního dna v poloze lehu na zádech, v sedu, ve stoji.

Hodnotí se síla svalů pánevního dna, funkce vytrvalostní (výdrž stahu a liftu svalů pánevního dna), funkce rychlostní ( pro udržení moči při náhlém zvýšení nitrobřišního tlaku) a relaxace svalů pánevního dna.

Dle výsledků vyšetření se volí fyzioterapeutický postup.

Fyzioterapie

I. fáze fyzioterapie

základem je povědomí a uvědomění si svalů pánevního dna. Jsou to svaly vnitřní kosterní, které lze ovládat vlastní vůlí. Nacvičuje se ovládání a vědomá kontrolovaná kontrakce svalů pánevního dna.

II. fáze fyzioterapie

je kontrolní vyšetření po 6 až 8 týdnech. Vyhodnocuje se aktivita svalů pánevního dna.

K tréninku svalů pánevního dna lze zvolit vhodnou vaginální pomůcku.

III. fáze fyzioterapie

je vyšetření kondice svalů pánevního dna po 8 až 24 týdnech

U nefunkčních funkci svalů pánevního dna (žádný stah, lift či pouze mírný záchvěv) se používá ke stimulaci svalů přístroj Pericalm
s vaginální elektrodou Periform.

Ke kontrole zapojení svalů se využívá vaginální pomůcka EDUCATOR, Kegell 8 lehké závaží. Při malé svalové síle ze využít
i přístrojovou kontrolu aktivace svalů (biofeedback ) přístrojem Periton a vaginální sondou Periform.

Při střední svalové síle se cvičí s vaginální pomůckou Kegell 8 – typ závažíčka je středně těžké a nejtěžší.

Cílem nácviku je zapojení svalů pánevního dna v běžné denní činnosti ve stoji, chůzi, pracovní činnosti (zvedání břemen), domácích aktivitách, při sportu (poskoky, běh) apod.